نصاب معاملات سال 1402

نصاب معاملات سال 1402

حد نصاب معاملات چیست؟

حدنصاب معاملات مبلغی است که از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی، با احتساب برخی شاخص‌ها جهت ارزیابی مبلغ معاملات انجام شده، تعیین می‌شود.

کاربرد تعیین حد نصاب معاملات چیست؟

تعیین حد نصاب جهت برگزاری مناقصات و انجام تکالیف مالیاتی حائز اهمیت است. در واقع می‌توان کاربردهای تعیین حدنصاب معاملات را به صورت زیر خلاصه نمود:

  • برگزاری مناقصات در شرکت‌های دولتی
  • ثبت اموال خریداری شده به عنوان هزینه در صورتهای مالی
  • ارسال صحیح صورت معاملات فصلی

همان گونه که مشاهده می‌کنید، یکی از اصلی‌ترین کاربردهای تعیین حد نصاب معاملات در تهیه و ارسال گزارشات خرید و فروش فصلی است. در ادامه با اهمیت این مسئله بیشتر آشنا می‌شویم.

نحوه تعیین حدنصاب معاملات

مطابق تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است، در ابتدای هر سال حدنصاب معاملات را بر اساس شاخص‌های کالا و خدمات اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، برای تصویب به هیئت وزیران پیشنهاد دهد. این پیشنهاد پس از تایید هیئت وزیران به صورت بخشنامه‌ای به عموم مردم ابلاغ می‌شود.

حد نصاب معاملات کوچک چیست؟

حدنصاب معاملات کوچک مبلغی است که در ابتدای هر سال از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین شده و ملاک ارزیابی سایر معاملات در مناقصات، سنجش هزینه‌ها در صورتهای مالی اساسی و ثبت معاملات در گزارشات خرید و فروش قرار می‌گیرد.

بر اساس قانون برگزاری مناقصات، معاملات انجام شده به سه دسته زیر تقسیم می‌شوند:

  • معاملات بزرگ
  • معاملات متوسط
  • معاملات کوچک

از آنجا که حدنصاب معاملات متوسط و بزرگ بر اساس ضریبی از حد نصاب معاملات کوچک تعیین می‌شوند، تعیین حد نصاب معاملات کوچک از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

  نکته

معاملاتی که مبلغ مورد معامله بیش از سقف مبلغ معاملات کوچک بوده اما از ده برابر سقف ارزش معاملات کوچک تجاوز نکند، معاملات متوسط و معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از ده برابر سقف ارزش مبلغ معاملات کوچک باشد، معاملات بزرگ نام دارد.

حد نصاب معاملات فصلی چیست؟

بر اساس ماده 169 ق.م.م، برای انجام معاملات لازم است اطلاعات کامل طرف مقابل معامله و صورت حساب به صورت فاکتور رسمی در سامانه معاملات فصلی ثبت و گزارش شود. اما در صورتی که مبلغ خریدهای انجام شده کمتر از 5 درصد حد نصاب معاملات کوچک آن سال باشند، می‌توان لیست گزارشات را به صورت تجمیعی در معاملات فصلی و بدون ذکر اطلاعات طرف معامله و ریز صورت حساب معامله در سامانه ثبت کرد.

به این ترتیب می‌توان حدنصاب معاملات فصلی را 5% حد نصاب معاملات کوچک دانست. به عبارت دیگر، در صورتی که در یک فصل، معاملات یک بنگاه اقتصادی از 5% حد نصاب معاملات کوچک کمتر باشد، مودی نیازی به ارائه اطلاعات طرف معامله از قبیل شناسه ملی و سایر اطلاعات هویتی و اقتصادی او نخواهد داشت. اما برای سایر معاملات که مبلغ آنها از این حد مشخص شده بیشتر باشد، باید اطلاعات کامل طرفین معامله ثبت شود.

 

حد نصاب معاملات کوچک 1402

بر اساس اعلام دفتر هیئت دولت حد نصاب معاملات کوچک سال 1402 در تاریخ 1402/3/24 مبلغ 1,450,000,000 ريال تعیین شد. بر این اساس جدول حد نصاب معاملات سال 1402 به شرح زیر است:

شرح حد معامله (ريال) توضیحات
معاملات کوچک تا سقف 1,450,000,000
معاملات متوسط از مبلغ 1,450,000,000 تا مبلغ 14,500,000,000 تا 10 برابر بیشتر از حد معاملات کوچک
معاملات بزرگ مازاد بر 14,500,000,000 بیش از 10 برابر حد نصاب معاملات کوچک

 

بخشنامه اعلام حدنصاب معاملات سال 1402

بخشنامه اعلام حدنصاب معاملات کوچک موضوع تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات مصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی را به محض ابلاغ در اختیار شما قرار می‌دهیم.

حد نصاب گزارشات فصلی 1402

بر این اساس حدنصاب معاملات فصلی برای سال 1402، که معادل 5% حد نصاب معاملات کوچک است، مبلغ 72,500,000 ريال خواهد بود. به این ترتیب، در صورتی که مجموع مبالغ فاکتور خرید و فروش (کل خرید یا کل فروش هر یک به تنهایی یا با هم) برای هر فرد حقیقی در هر دوره گزارشگری یعنی در هر فصل، کمتر از 72،500،000 ریال باشد، می‌توان آن را به صورت تجمیعی در صورت معاملات فصلی گزارش نمود. در این صورت نیازی به ورود اطلاعات کامل طرف معامله نیست. یعنی تنها با زدن تیک مبلغ سرجمع کل معاملات دوره (مبالغ زیر 5%) را ثبت می‌کنید و نیاز به اطلاعات اشخاص نیست.

اما در صورتی که مجموع مبالغ فاکتورهای خرید و فروش برای هر فرد حقیقی در هر دوره گزارشگری، از حد نصاب گزارشات فصلی 1402 یعنی مبلغ 72،500،000 ریال بیشتر باشد، باید اطلاعات خریدار و فروشنده به صورت تفکیکی و کامل ثبت شود و نمی‌توان آن‌ را به صورت تجمیعی گزارش نمود.

حد نصاب معاملات سال 1395 تا سال 1402

سال حدنصاب معاملات کوچک (ريال) نرخ حدنصاب گزارشات فصلی مبلغ حدنصاب ارسال تجمیعی در معاملات فصلی (ريال)
1395 200,000,000 10% 20,000,000
1396 220,000,000 5% 11,000,000
1397 250,000,000 5% 12,500,000
1398 328,000,000 5% 16,400,000
1399 450,000,000 5% 22,500,000
1400 650,000,000 5% 32,500,000
1401 1,000,000,000 5% 50,000,000
1402 1،450،000،000 5% 72،500،000

جدول حد نصاب معاملات فصلی از 1395 تا 1402

حد نصاب ثبت اموال

بر اساس ماده 12 مقررات و ضوابط اجرایی مرتبط با هزینه استهلاک دارایی و هزینه‌های تاسیس در اجرای مقررات ماده 149 اصلاحی ق.م.م مصوب 1394/4/31، اگر مبلغ تمام شده یک دارایی تحصیل یا ایجاد شده کمتر از 10% حد نصاب کوچک موضوع قانون برگزاری مناقصات در آن سال باشد، در سال تحصیل یا ایجاد قابل استهلاک خواهد بود.

به عبارت دیگر، در صورتی که بهای تمام شده یک دارایی در سال 1402، کمتر از 145,000,000 ريال باشد، می‌تواند به عنوان هزینه در دفاتر و اسناد ثبت شود.

 

مثال حد نصاب معاملات سال 1402

برای درک بهتر حد نصاب معاملات سال 1402 به مثال‌های زیر توجه نمایید:

مثال اول

شرکت آریان، در دوره بهار سال 1402 خریدهایی به مبالغ 38,000,000 ریال و 42,000,000 ریال و 17,000,000 ریال از یک شخص حقیقی انجام داده است. جمع مبالغ هر سه فاکتور مبلغ 97,000,000 ریال و بالاتر از حد نصاب تعیین شده سال 1402 یعنی 72,500,000 ریال است؛ از این رو خریدار نمی‌تواند هر سه فاکتور را به صورت یکجا ثبت نماید.

مثال اول

 شرکت گلبرگ، در بهار سال 1402 خریدهایی به مبالغ 9,000,000 ریال و 31,000,000 ریال و 6,000,000 ريال و  24,000,000 ریال را از یک شخص حقیقی انجام داده‌است. این مبالغ چگونه در معاملات فصلی دوره اول سال 1402 گزارش می‌شود؟

 می‌دانیم که در گزارشات فصلی، معاملات کمتر از 5% حد نصاب را می‌توان به صورت تجمیعی ارسال نمود. از آنجا که حد نصاب معاملات فصلی سال 1402 معادل 72,500,000 ريال است، خواهیم داشت:

مجموع خرید 70,000,000 = 24,000,000 + 6,000,000 + 31,000,000 + 9,000,000

مثال حد نصاب معاملات فصلی 1402

از آنجا که این مبلغ کمتر از 72,500,000 ريال است، می‌تواند به صورت تجمیعی در گزارشات فصلی ثبت شود. در نتیجه نیازی به درج اطلاعات طرف مقابل و ریز صورتحسابها نیست.