معافیت مالیاتی حقوق شاغلین در پارکهای علم و فناوری

معافیت مالیاتی حقوق شاغلین در پارکهای علم و فناوری

ه گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه مورخ ۶ شهریور ۱۴۰۱، به استناد ماده (۱۰) اصلاحی قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات و در اجرای تکلیف قانونی مندرج در بند (چ) ماده (۸) قانون جهش تولید دانش بنیان، به منظور ایجاد انگیزه برای حضور نیروهای متخصص در پارک های علم و فناوری و حمایت از فعالیت های فناورانه، هیئت وزیران آیین نامه اجرایی این بند از قانون مذکور مبنی بر معافیت مالیات حقوق کارکنان شاغل در پارک های علم و فناوری را به تصویب رساند.
به موجب آیین نامه فوق، کارکنان شاغل در ستاد پارک علم و فناوری و همچنین کارکنان شاغل شرکت ها و موسسات فناور فعال مستقر در پارک علم و فناوری نسبت به حقوق دریافتی شان از مراکز یاد شده، مشمول معافیت موضوع ماده (۹۱) قانون ماليات هاي مستقيم با اصلاحات بعدي مي باشند. تشخیص موضوع و محل فعالیت و تعیین فهرست کارکنان شاغل در پارک علم و فناوری و فرآیند ارزیابی آنان بر عهده رئیس همان پارک علم و فناوری است.
برخورداری از مالیات با نرخ صفر موضوع این آیین نامه، مستلزم وجود فهرست الکترونیک حقوق کارکنان شاغل در پارک علم و فناوری برای سازمان امور مالیاتی و خوداظهاری در قالب انتخاب گزینه فعالیت در پارک‌ علم و فناوری می باشد که به تأیید رئیس پارک علم و فناوری رسیده است.

 

دانلود بخشنامه