جریمه تبعیت نکردن از قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان چیست؟

جریمه تبعیت نکردن از قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان چیست؟

عدم صدور صورتحساب الکترونیکی، عدم عضویت در سامانه مودیان، عدم استفاده از پایانه فروشگاهی (برای مشمولان)، عدم استفاده از حافظه مالیاتی، عدم اعلام شماره حساب و… می‌تواند به عنوان تخلف شناخته شود. سامانه مودیان فاقد اعتبار قضایی نیست و در صورتی که هر گونه تخلف از سمت شما اثبات شود، مراجع قانونی حق برخورد با شما را خواهند داشت. سازمان امور مالیاتی کشور، در هر سال نرخ جریمه‌های فرار مالیاتی را اعلام می‌کند. بنا بر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، تخلفات زیر برای افراد حقیقی و حقوقی قابل بررسی است:

  • عدم صدور صورتحساب الکترونیکی: 10% از مجموع مبلغ فروش بدون صدور صورتحساب الکترونیکی یا 2 میلیون تومان از فروشنده دریافت می‌شود
  • عدم اعلام شماره حساب بانکی: 10% از مجموع مبلغ فروش بدون صدور صورتحساب الکترونیکی یا 2 میلیون تومان از فروشنده دریافت می‌شود و آن واحد از معافیت‌های مالیاتی محروم می‌گردد
  • عدم تحویل صورتحساب چاپی به خریدار: 2% مبلغ صورتحساب یا 2 میلیون تومان جریمه فروشنده خواهد بود
  • گزارش نکردن فروش: 1% از مبلغ فروش گزارش نشده یا 1 میلیون تومان از فروشنده به عنوان جریمه دریافت می‌شود

برای عدم عضویت در سامانه مودیان، عدم استفاده از پایانه فروشگاهی، عدم استفاده از حافظه مالیاتی، استفاده از حافظه مالیاتی متعلق به سایر مودیان و واگذاری حافظه مالیاتی خود به دیگران، 10% از مجموع مبلغ فروش انجام شده یا 2 میلیون تومان از فروشنده به عنوان جریمه اخذ می‌شود. علاوه بر آن، واحد صنفی از اعمال معافیت‌های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق‌های قانون مالیات‌های مستقیم در همان سال مالی محروم می‌شود. با در نظر گرفتن جریمه‌های ذکر شده، بهتر است صدور صورت حساب‌های مالیاتی را به تاخیر نیندازید.