طراحی سیستم مالی و نظام مالی

طراحی سیستم مالی و نظام مالی

این مجموعه خدمات جامعی را در زمینه طراحی سیستم مالی و  استقرار مناسب آن به صورت اصولی و منطبق با اصول متداول حسابداری ( طبق رهنمودهای سازمان حسابرسی ) پیش بینی و اجرا نموده و چگونگی استقرار کنترلهای داخلی اساسی ، کنترلهای انضباطی حاکم بر سیستم های فوق برای محافظت و نگهداری دارایی ها و اسناد و مدارک ، تقسیم وظایف , سرپرستی مفید و موثر، ثبت صحیح و بموقع فعالیت های شرکت مستند به مدارک مربوط در دفاتر و سیستم های نرم افزاری مناسب و استخراج گزارشات لازم و مورد نیاز مدیریت و برون سازمانی ( سالانه ، میان دوره ای ، گزارشات خاص و بر حسب مورد ) را اجرا خواهد نمود .  

سیستم های جامع مالی بصورت دستی طراحی و براساس شناخت کامل شرکت و نیز طراحی حای صورت گرفته با استفاده از خدمات شرکت های ارائه نرم افزارهای کارا ، مکانیزه خواهد شد ، لذا کلیه سیستم ها به نحوی طراحی خواهد شد که قابلیت مکانیزه شدن را دارا بوده و ارتباط آن با سایر سیستم ها به صورت اصولی حفظ گردد .

عملیات طراحی سیستم مالی بصورت دستی و مکانیزه و به تفکیک صورت خواهد پذیرفت و محدوده کلی عملیات به تفکیک طراحی دستی و مکانیزه بشرح ذیل می باشد :

طراحی سیستم مالی بصورت دستی در طراحی سیستم مالی

 • انجام عملیات شناخت به منظور ایجاد امکان طراحی بخشهای مختلف نظام و تعیین مراکز مختلف ( که این امر طی این گزارش انجام شده است ).
 • طراحی فهرست حسابها و کدینگ حسابها ( کل ، معین ، تفضیلی و مرکز هزینه ) , روش ثبت حسابداری و تعریف حسابها
 • طراحی بودجه عملیاتی ، نقدی و سرمایه ای
 • طراحی روشهای گردش عملیات شامل عملیات مالی 
 • طراحی روشهای گردش عملیات تدارکات ( انواع خرید ، انعقاد قرارداد با مشتریان و …..) 
 • طراحی روشهای عملیات مرتبط با دارایی های ثابت مشهود و موجودیهای مواد و کالا 
 • طراحی روشهای گردش عملیات دریافت و پرداخت نقدی و بانکی
 • طراحی روشهای گردش عملیات  انبارها و گردش کالا 
 • طراحی سیستم بهای تمام شده 
 • طراحی روشهای گردش عملیات حقوق و دستمزد
 • طراحی گزارشات مدیریت
 • طراحی نمودار سازمانی امور مالی
 • تهیه فرمهای مورد لزوم و گردش آنها
 • آموزش کارکنان جهت اجرای نظامهای مالی
 • نظارت بر حسن اجرای نظامهای مالی

تهیه ، نصب و اجرای سیستم های مکانیزه در طراحی سیستم مالی

  استقرار سیستم های مکانیزه  ( سیستم های نرم افزاری ) پس از طراحی نظام مالی به صورت دستی و با توجه به مطالعات صورت گرفته در رابطه با نرم افزارهای بهینه که بتوانند نظام مالی طراحی شده را به نحوه احسن اجرایی سازند ، انتخاب و پیاده سازی می گردد 

توضیح اینکه کلیه سیستم های مکانیزه ( سیستم های نرم افزاری ) بر اساس و تطبیق سیستم های دستی و به همراه دستورالعمل و نحوه استفاده هر یک از سیستم ها اجرایی خواهد شد و سپس به کارکنان آموزش های لازم ارائه می گردد.                  .

 تنظیم  آئین نامه ها در طراحی سیستم مالی

موسسه خدمات مالی ارقام نگر آئین نامه های مورد نیاز شرکتها را با توجه به اهداف اصلی و موضوع فعالیت آنها تهیه ، تدوین و ارائه می نماید تا پس از تصویب ارکان تصمیم گیرنده در شرکتها ، بمورد اجرا گذاشته شود .

—————————————————————————————————————————

برای دریافت مشاوره  و  اطلاعات کامل درخصوص خدمات طراحی سیستم مالی با ما در تماس باشید :